BẢO VỆ THUYẾT MINH VÀ DỰ TOÁN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ MỞ MỚI NĂM 2018

         Thứ 6, ngày 1 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học môi trường đã tổ chức bảo vệ thuyết minh và dự toán của 03 Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2018, danh sách cụ thể:

  1. Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường đối với cảng biển;
  2. Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoahọc và thực tiễn đề xuất phương pháp tính toán thiệt hại về môi trường do sự cố hóa chất độc trong sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật;
  3. Đề tài:Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng khung pháp lý bảo vệ môi trường vùng ven biển có tính liên ngành, liên tỉnh.

          Trên cơ sở ý kiến góp ý của Hội đồng, nhóm nghiên cứu 03 Đề tài nói trên đã tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung các nội dung theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng.