1. Vị trí và chức năng

Phòng Kinh tế môi trường (sau đây viết tắt là Phòng) là đơn vị trực thuộc của Viện khoa học môi trường (sau đây viết tắt là Viện), có chức năng giúp Viện trưởng Viện Khoa học môi trường (sau đây viết tắt là Viện trưởng) xây dựng, đề xuất các chính sách, chương trình, giải pháp về kinh tế môi trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, nghiên cứu và tổ chức thực hiện; tham gia xét duyệt, thẩm định và nghiệm thu các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ về kinh tế môi trường theo phân công của Viện trưởng.

2. Điều tra, khảo sát, nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện các chính sách, văn bản pháp luật về kinh tế môi trường.

3. Nghiên cứu cơ chế chính sách, các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường, phương pháp lượng giá giá trị môi trường và đa dạng sinh học; xác định các thiệt hại kinh tế, xã hội do ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu gây ra.

4. Nghiên cứu, đánh giá diễn biến và dự báo xu thế tác động qua lại giữa các hoạt động kinh tế, xã hội và môi trường; các vấn đề môi trường và hội nhập kinh tế quốc tế; các vấn đề môi trường toàn cầu và môi trường Việt Nam.

5. Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực kinh tế môi trường; tham gia thực hiện các nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế khác theo phân công của Viện trưởng.

6. Phối hợp thực hiện các dịch vụ tư vấn về xác định thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu gây ra; xác định giá trị kinh tế của các hàng hóa, dịch vụ môi trường.

7. Phối hợp với xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin, đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế môi trường.

8. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

9. Quản lý viên chức, hợp đồng lao động và tài sản thuộc Phòng theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng Kinh tế môi trường có Trưởng phòng không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng Phòng Kinh tế môi trường chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; điều hành hoạt động, xây dựng quy chế làm việc của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân công của Viện trưởng.

3. Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế môi trường giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

  Danh sách cán bộ nghiên cứu viên của Phòng

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT cơ quan

E-MAIL

1

Trần Hàn Việt

Phụ trách phòng

0243.7713980-

0985.696979

viethantran@gmail.com

2

Mai Thị Thu Huệ

 

0243.7713980 -

0986.456753

maihue0310@yahoo.com
maihue0310@gmail.com

3

Trần Thị Giang

 

0243.7713980-

0978.167383

trgianglc2705@gmail.com

4

Trần Bích Hồng

 

0243.7713980-

Tranbichhong192@gmail.com

5

Lê Thị Phượng

 

0243.7713980-

0359.038532

phuongkttnmt@gmail.com

6

Trần Trung Hiếu

 

0243.7713980

trantrunghieu1410thu@gmail.com