Chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng

1. Vị trí và chức năng

Văn phòng là tổ chức trực thuộc Viện Khoa học Môi trường (sau đây viết tắt là Viện) có chức năng giúp Viện trưởng Viện Khoa học môi trường (sau đây viết tắt là Viện trưởng) thực hiện các công tác tổng hợp, điều phối các hoạt động của Viện; kế hoạch, tài chính; tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng; lao động, tiền lương; chế độ chính sách đối với ng­ười lao động; kế toán, tài vụ; hành chính, quản trị.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Viện trưởng ban hành nội quy, quy chế làm việc của Viện; tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế sau khi được ban hành.

2. Đầu mối xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, 5 năm, hàng năm của Viện; chương trình, đề tài, nhiệm vụ, về khoa học môi trường, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo Viện; tổng hợp lịch làm việc tuần của lãnh đạo Viện.

4. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện; tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. Phân tích hoạt động hàng qúy, năm về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Viện, từ đó, đề xuất các giải pháp thích hợp đạt hiệu quả.

5. Xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm và dài hạn, chủ trì hoặc tham gia các dự án hợp tác quốc tế; quản lý và thực hiện các thủ tục đoàn ra, đoàn vào của Viện

6. Đầu mối tổng hợp và quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Viện.

7. Quản lý tài chính - kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc Viện và tổng hợp tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao đối với các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định.

8. Lập dự toán, theo dõi việc chấp hành dự toán và quản lý nguồn thu, thanh quyết toán tài chính hàng năm theo quy định; tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính hàng năm theo quy định.

9. Lập kế hoạch và thực hiện sau khi được phê duyệt: các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị; quản lý cơ sở vật chất, tài sản, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc trong cơ quan Viện.

10. Xây dựng hồ sơ đấu thầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định; theo dõi, quản lý, đề xuất phương án và làm các thủ tục điều động, thanh lý tài sản theo chế độ hiện hành.

11. Quản lý theo dõi, chi trả bảo hiểm; thanh quyết toán các khoản thuế theo quy định.

12. Thực hiện quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí nhà nước giao cho Viện theo quy định.

13. Tổ chức thực hiện công tác phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tiếp khách của Viện.

14. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức theo phân cấp.

15. Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; quy chế dân chủ cơ sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cải cách hành chính thuộc phạm vi của Viện.

16. Tổ chức, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện công tác vệ sinh, bảo vệ an toàn cơ quan và công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai.

17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

18. Quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, lao động hợp đồng và tài sản công thuộc Văn phòng theo quy định hiện hành.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Văn phòng Viện Khoa học Môi trường có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.

2. Chánh Văn phòng Viện Khoa học Môi trường chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng; điều hành hoạt động, xây dựng quy chế làm việc của Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân công của Viện trưởng.

3. Các Phó Chánh Văn phòng Viện Khoa học Môi trường giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Danh sách cán bộ nghiên cứu viên của phòng.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT LIÊN HỆ

E-MAIL

1

Nguyễn Hoàng Mai

Chánh Văn Phòng

0243.7713275-

0989.357657

hoangmai264@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hồng Phương

Kế toán trưởng

0243.7713275-

0985.649598

hongphuong2589@gmail.com

3

Hoàng Thị Quỳnh

 

0243.7713275-

0989.059.582

hoangthiquynh82@yahoo.com.vn

4

Nguyễn Cao Cường

 

0243.7713275-

0973.892939

cuongnguyen1310@gmail.com

5

Bùi Hạnh Ngân

 

0243.7713275-

0916.586123

nganhanh311@gmail.com

6 Hoàng Bích Hồng  

0243.7713275-

0965065030

bichhong26694@gmail.com