1. Vị trí và chức năng

Phòng Khoa học và Công nghệ môi trường (sau đây viết tắt là Phòng) là tổ chức trực thuộc Viện Khoa học môi trường (sau đây viết tắt là Viện), có chức năng giúp Viện trưởng Viện Khoa học môi trường (sau đây viết tắt là Viện trưởng) xây dựng, đề xuất chiến lược, chính sách, chương trình, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ môi trường; tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn có liên quan đến khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, nghiên cứu và tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học và công nghệ môi trường; tham gia xét duyệt, thẩm định và nghiệm thu các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học và công nghệ môi trường.

2. Điều tra, khảo sát, nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược có liên quan đến khoa học và công nghệ môi trường.

3. Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ môi trường; tham gia thực hiện các nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế khác theo phân công của Viện trưởng.

4. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, triển khai tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

5. Xây dựng, thực hiện các nghiên cứu mô hình thử nghiệm và chuyển giao về công nghệ môi trường.

6. Tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ môi trường: tư vấn và cung ứng giải pháp về công nghệ môi trường; tư vấn và tham gia thực hiện công tác thẩm định, giám định, đánh giá công trình, thiết bị, công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.

7. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin và đào tạo nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ môi trường.

8. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

9. Quản lý viên chức, hợp đồng lao động và tài sản thuộc Phòng theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo Phòng

1. Lãnh đạo Phòng Khoa học và Công nghệ môi trường có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng Phòng Khoa học và Công nghệ môi trường chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của phòng; điều hành hoạt động, xây dựng quy chế làm việc của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân công của Viện trưởng.

3. Các Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học và Công nghệ môi trường giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Danh sách cán bộ nghiên cứu viên

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT liên hệ

E-MAIL

1

Nguyễn Hải Yến

Trưởng phòng

0243.7713276-

0982984058

yentver81@yahoo.com

2 Lã Đức Nhân  

0243.7713276 -

0986723988

laducnhan263@gmail.com

3

Lưu Thị Hương

 

0243.7713276 -

0975.649155

luuhuong0402@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hồng Lam

 

0243.7713276 -

0906.226187

lamnh261@gmail.com

5

Hoàng Tố Phương

 

0243.7713276 -

0971.283032

hoangphuong2491@gmail.com

6

Phạm Thanh Tú

 

0243.7713276

 

7

Dương Văn Lực

 

0243.7713276

duongvanluc5599@gmail.com