1. Ví trí và chức năng

Phòng Quản lý môi trường và Phát triển bền vững (sau đây viết tắt là Phòng) là tổ chức trực thuộc Viện Khoa học môi trường (sau đây viết tắt là Viện), có chức năng giúp Viện trưởng Viện Khoa học môi trường (sau đây viết tắt là Viện trưởng) nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách về quản lý môi trường và phát triển bền vững; nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác xây dựng chiến lược, chính sách, pháp luật về quản lý môi trường và phát triển bền vững; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; hệ thống tổ chức quản lý về bảo vệ môi trường.

2. Nghiên cứu, đề xuất áp dụng các công cụ trong quản lý môi trường và phát triển bền vững; nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

3. Nghiên cứu, đánh giá, dự báo, cảnh báo tình trạng ô nhiễm, suy thoái, sức chịu tải và mức độ tổn thương các thành phần môi trường theo khu vực; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường.

4. Nghiên cứu, xác định, cảnh báo các yếu tố môi trường có nguy cơ cao đối với sức khỏe con người; đề xuất các giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe cộng đồng; xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra.

5. Nghiên cứu, đề xuất các mô hình phát triển bền vững, các giải pháp bảo tồn, phục hồi môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên trong khai thác, sản xuất và tiêu dùng; nghiên cứu, triển khai thực hiện các chương trình, mô hình thử nghiệm về sản xuất và tiêu thụ bền vững, thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

6. Nghiên cứu, xây dựng các chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững về môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu theo khu công nghiệp, khu đô thị, làng nghề, nông thôn, miền núi và các khu vực khác theo quy định.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu chiến lược, chính sách quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Viện trưởng.

8. Phối hợp thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực quản lý môi trường.

9. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Quản lý viên chức, hợp đồng lao động và tài sản thuộc Phòng theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường và Phát triển bền vững có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

2. Trưởng phòng Phòng Quản lý môi trường và Phát triển bền vững chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; điều hành hoạt động, xây dựng quy chế làm việc của Phòng Quản lý môi trường và Phát triển bền vững theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân công của Viện trưởng.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Danh sách cán bộ nghiên cứu viên của Phòng

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIÊN THOẠI LIÊN HỆ

E-MAIL

1

Trần Thị Thu Anh

Phụ trách phòng

0243.7713980-

0983.956985

anhtran.xp@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thu Hoài

 

0243.7713980-

0915.910998

hoainbn@yahoo.com

3

Lê Thị Nhung

 

0243.7713980-

0915.987931

catrichkho@yahoo.com

4

Vũ Ngọc Minh

 

0243.7713980-

0911641818

minhvunb@gmail.com

5

Vũ Thị Dung

 

0243.7713980

dunggiaothuynd@gmail.com


Cơ cấu tổ chức | 26