PHÒNG TƯ VẤN, ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Tư vấn , Đào tạo và Hợp tác quốc tế

1. Vị trí và chức năng

Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế (sau đây viết tắt là Phòng) tổ chức trực thuộc Viện Khoa học môi trường (sau đây viết tắt là Viện) có chức năng giúp Viện trưởng Viện Khoa học môi trường (sau đây viết tắt là Viện trưởng) đề xuất, xây dựng chính sách, chương trình, giải pháp về tư vấn, đào tạo và thông tin trong lĩnh vực khoa học môi trường; xây dựng các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu và tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ về tư vấn, đào tạo và thông tin trong lĩnh vực môi trường; tham gia xét duyệt, thẩm định và nghiệm thu các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ về tư vấn, đào tạo, thông tin và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường theo phân công của Viện trưởng.

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược; tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến  tư vấn, đào tạo, thông tin và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường.

3.  Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường theo sự phân công của Viện trưởng.

4. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về khoa học môi trường theo quy định của pháp luật:

a. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ môi trường: tư vấn xây dựng chiến lược, chương trình bảo vệ môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; Tư vấn lập hồ sơ các loại giấy phép môi trường, sản xuất sạch hơn, ISO, các thủ tục đáp ứng các quy định bảo vệ môi trường.

b. Tư vấn và cung ứng giải pháp bảo vệ môi trường; tư vấn và thực hiện thiết kế, lắp đặt, thẩm định, giám định, đánh giá công trình, thiết bị, công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường;

c. Tư vấn lập hồ sơ đề cử trao các giải thưởng quốc tế về môi trường, giải thưởng Thành phố bền vững môi trường;

d. Tổ chức thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường, phân tích các thông số môi trường; quản lý trang thiết bị, máy móc quan trắc và phòng thí nghiệm, phân tích môi trường của Viện.

5. Thực hiện các hoạt động đào tạo về khoa học môi trường theo quy định của pháp luật:

a. Chủ trì, phối hợp tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và cộng đồng về bảo vệ môi trường.

b. Chủ trì, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học môi trường cho cán bộ quản lý môi trường các Bộ, ngành và địa phương.

6. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về thông tin về khoa học môi trường theo quy định của pháp luật:

a. Chủ trì, phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ về thông tin khoa học môi trường;

b. Dịch, biên soạn, xuất bản và cung cấp các sản phẩm thông tin khoa học môi trường của Viện gồm sách, tạp chí, chuyên đề, bản tin, tài liệu;

c. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin - thư viện, quản trị và cập nhật thông tin trên Website của Viện.

7. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học môi trường:

a. Chủ trì, phối hợp xây dựng và thực hiện các đề xuất dự án hợp tác quốc tế, các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện với các cơ quan đối tác, các tổ chức quốc tế về bảo vệ môi trường;

b. Chủ trì, phối hợp huy động các nguồn tài trợ, đầu tư của các tổ chức quốc tế cho công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ của Viện;

c. Chủ trì, phối hợp chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường từ các nguồn lực trong nước và quốc tế khác;

d. Chủ trì, phối hợp thực hiện, tổ chức quản lý việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo sự phân công của Viện trưởng.

8. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

9. Quản lý viên chức, hợp đồng lao động và tài sản thuộc Phòng theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

2. Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; điều hành hoạt động, xây dựng quy chế làm việc của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân công của Viện trưởng.

3. Phó Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao.

Danh sách cán bộ nghiên cứu viên của Phòng

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT cơ quan

E-MAIL

1

Ngô Minh Công

Phụ trách phòng

0243.7713980- 

0915056760

ngominhcong80@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thu Thảo

 

0243.7245237

0975.453357

thaonguyen315@gmail.com

3

Nguyễn Kim Hoàn

 

0243.7245237

nguyenkimhoan8x@gmail.com

4

Nguyễn Hữu Hiếu

 

0243.7245237-

0906.926891

hieu.inest@gmail.com

5

Phạm Ngọc Hậu

 

0243.7245237

hauphambk@gmail.com

6

Phạm Văn Cường

 

0243.7245237-

0936.027529

phamcuong.moitruong@gmail.com