DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ĐÃ XUẤT BẢN

STT

Tên sách

Năm, NXB xuất bản

Họ, tên  cán bộ chủ biên

1

Một số vấn đề về cơ chế bảo đảm thực thi điều cấm của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

2010 – NXB Tư Pháp

PGS.TS.Phạm Văn Lợi

2

Trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp trong kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

 

2011 – NXB Hà Nội

PGS.TS.Phạm Văn Lợi

3

Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

2011 – NXB Tư pháp

 

TS.Đỗ Nam Thắng

4

Hướng dẫn phân tích chi phí – lợi ích của dự án bảo tồn đa dạng sinh học tại một số vườn quốc gia

2011 – NXB Tư pháp

 

TS.Đỗ Nam Thắng

5

Kinh tế hóa lĩnh vực môi trường: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2011 – NXB Tư pháp

PGS.TS.Phạm Văn Lợi

6

Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

2012 – NXB Tư pháp

PGS.TS.Phạm Văn Lợi

7

Một số vấn đề về mô hình cơ quan quản lý môi trường khu công nghiệp

2013 – NXB Tư pháp

PGS.TS.Phạm Văn Lợi

8

Một số vấn đề về hòa giải tranh chấp môi trường

2014 – NXB Tư pháp

PGS.TS.Bùi Cách Tuyến

9

Một số vấn đề về quỹ bảo vệ môi trường

 

2014 – NXB Tư pháp

PGS.TS.Bùi Cách Tuyến

10

Giám sát xã hội về bảo vệ môi trường ở Việt Nam

 

2014 - NXB Tư Pháp

PGS.TS.Bùi Cách Tuyến