Đề tài KH&CN cấp Bộ 1

Danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ STT TÊN ĐỀ TÀI NĂM THỰC HIỆN KẾT QUẢ NGHIỆM THU GHI CHÚ   CẤP BỘ 1 Xây dựng cơ sở khoa học và phương pháp luận lượng hoá giá trị kinh tế các vườn quốc gia phục vụ công tác quản...

Xem thêm