Danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở

STT

TÊN ĐỀ TÀI

NĂM THỰC HIỆN

KẾT QUẢ NGHIỆM THU

GHI CHÚ

 

CẤP CƠ SỞ

1

Một số vấn đề về tội phạm môi trường trong điều kiện hiện nay.

2009

Đạt loại khá

 

2

Nghiên cứu, đề xuất định hướng quản lý môi trường trong bối cảnh tăng trưởng xanh.

2012

Đạt loại khá

 

3

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng thực hiện các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào công tác bảo vệ môi trường.

2013

Đạt loại khá

 

4

Nghiên cứu đánh giá thực trạng các mô hình cơ quan quản lý môi trường khu công nghiệp ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp.

2013

Đạt loại khá

 

5

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giấy phép môi trường.

2014

Đạt loại khá

 

6

Cơ sở khoa học nhằm xây dụng bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

2014

Đạt loại khá

 

7

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu chất thải nguy hại tại Việt Nam.

2015

Đạt loại khá

 

8

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện các vấn đề môi trường trong Hiệp định thương mại tự do FTA của Việt Nam.

2015

Đạt loại khá

 

9

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp khuyến khích tiêu dùng sản phẩm cacbon thấp.

2016

Đạt

 

10

Nghiên cứu, đánh giá chính sách khuyến khích, hỗ trợ quản lý Lưu vực sông và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

2016

Đạt

 

11

Nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá khả năng áp dụng cơ chế ngân hàng đa dạng sinh học (biobanking) trong quản lý hệ sinh thái ở Việt Nam.

2017

Đạt loại khá

 

12

Nghiên cứu đề xuất, phương án ký quỹ bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư lớn, có quy mô gây ô nhiễm môi trường.

2017

Đạt loại khá

 

13

Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình “nền kinh tế tuần hoàn” phục vụ công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam.

2018

Đạt loại khá

 

14

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về tương trợ tư pháp trong việc giải quyết các vế đề ô nhiễm môi trường không khí xuyên biên giới giữa Việt Nam và một số nước trên thế giới.

2018

Đang thực hiện

 

15

Nghiên cứu phương pháp lượng giá đa lợi ích trong xử lý nước thải bằng hệ thống biogás.

2018

Đang thực hiện

 

16

Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng tiêu chí về môi trường trong việc xác định mô hình sản xuất sinh thái nhằm bảo vệ môi trường và xác định bền vững tai Việt Nam.

2018

Đang thực hiện