Đề tài KH&CN cấp cơ sở 1

Danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở STT TÊN ĐỀ TÀI NĂM THỰC HIỆN KẾT QUẢ NGHIỆM THU GHI CHÚ   CẤP CƠ SỞ 1 Một số vấn đề về tội phạm môi trường trong điều kiện hiện nay. 2009 Đạt loại khá   2 Nghiên cứu, đề xuất định hướng quản lý...

Xem thêm