DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CÁC CẤP DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAO

 

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

TÊN ĐỀ TÀI

NĂM THỰC HIỆN

KẾT QUẢ NGHIỆM THU

GHI CHÚ

 

CẤP NHÀ NƯỚC

1

Đề tài “Nghiên cứu đánh giá tiềm năng lợi ích kép của bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”

 

2012-2013

Đạt loại khá

 

2

Đề tài “Nghiên cứu lượng giá thiệt hại môi trường từ hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam”

2014-2015

Đã đạt