Ban lãnh đạo

PGS.TS: Phạm Văn Lợi Viện trưởng Số điện thoại: 04.3771.3274 - 0987.734983 Email: isemvietnam@gmail.com; loipv2004@yahoo.com   Ths. Bùi Hoài Nam Phó Viện trưởng Số điện thoại: 04.3851.3870 - 0979.767.703 Email: nambh76@yahoo.com.vn  

Xem thêm

Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ và quyền hạn Giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (sau đây gọi tắt là Tổng Cục trưởng) xây dựng, đề xuất chiến lược, chính sách, chương trình, qui hoạch, kế hoạch, giải pháp bảo vệ môi trường...

Xem thêm

Vị trí và chức năng

Vị trí và chức năng Viện Khoa học môi trường là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Môi trường, có chức năng giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường nghiên cứu chiến lược, chính sách về...

Xem thêm

Cơ cấu tổ chức

Phòng chức năng - Văn phòng Các phòng chuyên môn - Phòng Khoa học và Công nghệ môi trường - Phòng Kinh tế môi trường - Phòng Quản lý môi trường và phát triển bền vững - Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc...

Xem thêm