Ban lãnh đạo

PGS.TS: Phạm Văn Lợi Viện trưởng Số điện thoại: 04.3771.3274 - 0987.734983 Email: ise mvietnam@gmail.com; loipv2004@yahoo.com ...

Xem thêm

Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ và quyền hạn Giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (sau đây gọi tắt là Tổng Cục trưởng) xây dựng, đề xuất chiến lược, chính sách, chương...

Xem thêm

Vị trí và chức năng

Vị trí và chức năng Viện Khoa học môi trường là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Môi trường, có chức năng giúp Tổng Cục trưởng...

Xem thêm