Hoàn thiện Hệ thống phần mềm phục vụ xử lý văn bản qua môi trường mạng

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tại cuộc họp ngày 22/6 khi nghe Cục Công nghệ thông tin báo cáo về tình hình xây dựng và hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Văn phòng Bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ có liên quan.

Trước đó, Bộ trưởng BộTN&MT Trần Hồng Hà đã phê duyệt Kế hoạch triển khai việc xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Bộ trưởng yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ xử lý các văn bản và hồ sơ công việc qua mạng thông tin điện tử từ ngày 01/9/2016, bảo đảm kiểm soát tiến độ xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại mọi thời điểm, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức. Đây là nhiệm vụ quan trọng được Bộ TN&MT chỉ đạo khẩn trương và quyết liệt nhằm thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cho biết, Cục đã phối hợp với Văn phòng Bộ đẩy mạnh việc hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ TN&MT. Hệ thống sẽ được kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản của Chính phủ, qua đó liên thông văn bản điện tử với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, tạo lập môi trường làm việc điện tử phục vụ quản lý và điều hành công việc, nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ tích hợp hệ thống chữ ký số vào các ứng dụng công nghệ thông tin, thay thế dần cho phương pháp trao đổi văn bản giấy truyền thống, thực hiện cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

Tại cuộc họp, Cục Công nghệ thông tin đã hướng dẫn, trình diễn thử các thao tác: xử lý văn bản đến; thực hiện chỉ đạo, điều hành bằng giọng nói, chữ viết và văn bản; theo dõi tiến độ xử lý đối với văn bản; ứng dụng chữ ký số và xác thực đối với văn bản,… Sau khi nghe hướng dẫn, đại diện các đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ đã trao đổi, đóng góp ý kiến hoàn thiện quy trình xử lý hồ sơ công việc khép kín trên hệ thống phần mềm.

"Các đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ sẽ tích cực và chủ động triển khai thử nghiệm Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trên cơ sở đó đề xuất, góp ý để Cục Công nghệ thông tin hoàn thiện Hệ thống, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Bộ và Lãnh đạo Bộ TN&MT" - Chánh Văn phòng Bộ Tăng Thế Cường phát biểu tại buổi họp

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc khẳng định quyết tâm của Bộ TN&MT ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước nhằm phục vụ người dân, doanh nghiêp và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Thứ trưởng đề nghị Cục Công nghệ thông tin tiếp thu các ý kiến của Văn phòng Bộ để tiếp tục hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Đồng thời, chủ trì xây dựng Quy chế hướng dẫn sử dụng, cũng như chuẩn bị tốt cho việc tổ chức tập huấn để từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nắm bắt được cách thức sử dụng phần mềm; cũng như nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Công nghệ thông tin tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin để có thể trực tiếp hỗ trợ người dùng tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời phải đảm bảo hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin cho toàn hệ thống.

(Nguồn: vea)