Hợp tác quốc tế

1.Năm 2009:

- Hợp tác với Bộ Môi trường Nhật Bản thực hiện: Rà soát, đánh giá hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường Việt Nam và Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường ở Việt Nam

2. Năm 2010:

Hợp tác quốc tế với Bộ Môi trường Nhật Bản, Viện nghiên cứu môi trường Nhật Bản tiến hành 03 dự án:

- Dự án: “Khảo sát đánh giá thực tiễn thi hành Nghị định 67/2003/NĐ-CP về thu phí nước thải và giải pháp hoàn thiện

- Dự án: “Nghiên cứu, đánh giá việc phân định và thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường đô thị của các Bộ, ngành, địa phương và các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý

- Dự án: “Xây dựng tầm nhìn hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị tại Việt Nam

Cơ quan hợp tác quốc tế Canada thông qua nhiệm vụ hợp tác quốc tế :

- Dự án: “ Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam (VPEG)

3. Năm 2011:

            - Hợp tác với Bộ Môi trường Nhật Bản tiến hành nghiên cứu: Quỹ bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Phối hợp với Jica, tiến hành nghiên cứu các vấn đề: Các giải pháp nâng cao vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong vấn đề thông tin về môi trường tới cộng đồng; Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm đối với các nguồn lan tỏa tại các vùng nông thôn Việt Nam.

4.Năm 2012:

- Hợp tác với Viện nghiên cứu môi trường Nhật Bản thực hiện: Dự án: “Xây dựng tầm nhìn hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị tại Việt Nam”.

Dự án: “Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam (VPEG)”: Phân định chức năng quản lý ô nhiễm công nghiệp giữa bộ TNMT và các bộ, ngành địa phương và Nghiên cứu và xây dựng các mô hình quản lý môi trường của khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp

5. Năm 2013:

- Dự án hợp tác môi trường Việt Nam – Hàn Quốc ”Phát triển công nghệ phục hồi khu vực bị ô nhiễm hóa chất độc hại tại Việt Nam (Development of Remedial Technology for Hazardous Chemical Contaminated Site in Vietnam Project)”

Viện Khoa học quản lý môi trường đã cùng công ty môi trường Hàn Quốc Keco phối hợp thực hiện hợp tác vè áp dụng thử nghiệm công nghệ xử lý hóa chất bảo vệ thực vật tại khu vực đất và nước ngầm bi ô nhiễm.

- Viện Khoa học quản lý môi trường đã ký kết thỏa thuận nghiên cứu với Công ty  Dail E&C (là cơ quan trực tiếp triển khai các hoạt động hợp tác phía Hàn Quốc) về phát triển công nghệ phục hồi khu vực bị ô nhiễm hóa chất độc hại tại Việt Nam  trong 2 năm 2012- 2013. Mục tiêu của thỏa thuận nghiên cứu là áp dụng thử nghiệm công tác nghệ xử lý hóa chất bảo vệ thực vật tại khu vực đất và nước ngầm bị ô nhiễm.

- Hợp tác với Nhật Bản, xây dựng và biên soạn sách chuyên khảo “Một số vấn đề về quỹ bảo vệ môi trường”.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Tổng cục giao như báo cáo.