Lịch sử hình thành

  • Ngày 30 tháng 9 năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 132/2008/QĐ-TTg thành lập Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Ngày 18 tháng 8 năm 2009, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ký Quyết định số 956/QĐ-TCMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học quản lý môi trường.

Viện Khoa học quản lý môi trường là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Môi trường, có chức năng giúp Tổng cục trưởng nghiên cứu chiến lược, phát triển khoa học quản lý môi trường, tổ chức các hoạt động xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường; tổ chức nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin thư viện, về quản lý môi trường.

Viện Khoa học quản lý môi trường là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Pháp luật và các quy định hiện hành. Viện có tên giao dịch tiếng anh: Environmental Science Institute (ESI).

Cơ cấu tổ chức của Viện lúc này bao gồm: 01 phòng chức năng (Phòng Hành chính – Tổng hợp); 03 phòng nghiên cứu (Phòng Chính sách và Quản lý môi trường; Phòng Khoa học môi trường; Phòng Thông tin, Tư vấn và Đào tạo).

  • Ngày 02 tháng 01 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 09/QĐ-BTNMT bổ nhiệm TS. Phạm Văn Lợi (nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp) giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học Quản lý môi trường, Tổng cục Môi trường.
  • Ngày 25 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường.
  • Ngày 25 tháng 11 năm 2014, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ký Quyết định số 1506/QĐ-TCMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Môi trường.

Viện Khoa học Môi trường là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Môi trường, có chức năng giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường nghiên cứu chiến lược, chính sách về bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng và thông tin thư viện về khoa học môi trường.

Viện Khoa học môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành.

Cơ cấu tổ chức của Viện hiện nay bao gồm: 01 phòng chức năng (Văn phòng); 04 phòng nghiên cứu (Phòng Khoa học và Công nghệ môi trường; Phòng Kinh tế môi trường; Phòng Quản lý môi trường và Phát triển bền vững; Phòng Thông tin, Tư vấn và Đào tạo).

  • Ngày 14 tháng 8 năm 2014,  Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ký Quyết định số 937/QĐ-TCMT bổ nhiệm PGS.TS Phạm Văn Lợi (nguyên Viện trưởng Viện Khoa học quản lý môi trường) giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học môi trường.