DANH MỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TỪ NGUỐN SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG, SỰ NGHIỆP KINH TẾ

Stt

Tên nhiệm vụ

Năm thực hiện

Ghi chú

I

NGUỐN SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

1

Nhiệm vụ “Xây dựng cơ chế đảm bảo thực thi các điều cấm của pháp luật về bảo vệ môi trường”

 

2009-2010

Đã nghiệm thu

2

Nhiệm vụ “Xây dựng hướng dẫn đánh giá chi phí - lợi ích của công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại một số vườn quốc gia đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái đất ngập nước, thí điểm tại Vườn Quốc Gia Xuân Thủy và Tràm Chim”

 

2010-2011

Đã nghiệm thu

3

Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát đề xuất khung chính sách thành phố bền vững về môi trường tại Việt Nam”

 

2012-2015

Đã nghiệm thu

4

Nhiệm vụ ”Xây dựng hướng dẫn áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước ven biển”

 

2012-2015

Đã nghiệm thu

5

Nhiệm vụ:”Điều tra, khảo sát, xây dựng các quy định về bồi thường thiệt hại đối với môi trường tự nhiên”

 

2014-2016

 

6

Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát, xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hệ thống kiểm toán môi trường và quản lý hệ sinh thái nhằm kiểm soát rủi ro môi trường, tiết kiệm tài nguyên và giảm chi phí cho môi trường”

2014-2016

 

7

Xây dựng đề án tăng cường tham gia các cơ chế hợp tác giải quyết vấn đề môi trường trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA).

 

2015-2016

 

8

Điều tra, khảo sát, xây dựng hướng dẫn cơ chế hòa giải tranh chấp môi trường tại Việt Nam

2015-2016

 

9

Điều tra, khảo sát xây dựng các quy định về giám định thiệt hại về môi trưởng và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường

2016-2017

Mở mới

II

NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ

1

Nhiệm vụ“Điều tra, khảo sát, xây dựng hướng dẫn phương pháp lượng hóa giá trị kinh tế các vườn quốc gia hệ sinh thái trên cạn

 

2011 – 2012

Đã nghiệm thu

2

Nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá và đề xuất định hướng, lộ trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam”

 

2013 - 2014

Đã nghiệm thu