Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (sau đây gọi tắt là Tổng Cục trưởng) xây dựng, đề xuất chiến lược, chính sách, chương trình, qui hoạch, kế hoạch, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam.
 2. Xây dựng, nghiên cứu và tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học môi trường; xét duyệt, thẩm định và nghiệm thu các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học môi trường theo phân công của Tổng cục trưởng.
 3. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện các chính sách, văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức quản lý về bảo vệ môi trường ở Việt Nam.
 4. Nghiên cứu cơ chế chính sách, các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường; các phương pháp lượng giá hàng hóa, dịch vụ môi trường và đa dạng sinh học; xác định các thiệt hại kinh tế do ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu gây ra.
 5. Nghiên cứu, đánh giá diễn biến và dự báo xu thế các tác động qua lại giữa  các hoạt động kinh tế, xã hội và môi trường, các vấn đề môi trường và hội nhập kinh tế quốc tế, các vấn đề môi trường toàn cầu và môi trường Việt Nam.
 6. Nghiên cứu, đánh giá, dự báo, cảnh báo tình trạng ô nhiễm, suy thoái, sức chịu tải và mức độ tổn thương các thành phần môi trường theo khu vực; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, xử lý và khắc phục ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường.
 7. Nghiên cứu, xác định, cảnh bảo các yếu tố môi trường có nguy cơ cao đối với sức khỏe con người; đề xuất các giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe cộng đồng; xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra.
 8. Nghiên cứu và đề xuất các mô hình phát triển bền vững, các giải pháp bảo tồn, phục hồi môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên trong khai thác, sản xuất và tiêu dùng.
 9. Nghiên cứu, xây dựng các chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững về môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu theo khu công nghiệp, khu đô thị, làng nghề, nông thôn, miền núi và các khu khác theo quy định.
 10. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, triển khai tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; xây dựng, thực hiện các nghiên cứu mô hình thử nghiệm và chuyển giao công nghệ về: sản xuất và tiêu thụ bền vững, sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.
 11. Tổ chức hoặc tham gia thực hiện các dịch vụ, tư vấn về khoa học và công nghệ môi trường theo quy định của pháp luật.
 12. Xây dựng và pháp triển cơ sở dữ liệu về khoa học môi trường; phối hợp thực hiện công tác quản lý, thống kê và lưu trữ thông tin, tư liệu.
 13. Tổ chức, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong nước và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học môi trường theo quy định của pháp luật.
 14. Xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế về khoa học môi trường; tham gia thwujc hiện các nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế khác theo phân công của Tổng Cục trưởng, tham gia tư vấn hỗ trợ lập hồ sơ đề cử trao các giải thưởng quốc tế môi trường, giải thưởng thành phố bền vững về môi trường.
 15. Hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên môn cho các đơn vị quản lý trực thuộc Tổng cục qua hình thức cử chuyên gia tư vấn và biệt phái cán bộ tham gia các nhiệm vụ công tác của Tổng cục.
 16. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng Cục trưởng.
 17. Quản lý tài chính, tài sản thuộc Viện; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật.
 18. Quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định.
 19. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.