Quy định mới về thực hiện đấu thầu khi mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước

Ngày 29/3/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

​Các nội dung mua sắm chịu sự điều tiết của Thông tư số 58/2016/TT-BTC gồm: mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; mua sắm phương tiện vận chuyển; mua sắm nguyên nhiên liệu, xăng dầu, hóa chất …; may sắm trang phục ngành; mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin; sản phẩm in, tài liệu, biểu mẫu, ấn phẩm, ấn chỉ, tem …; dịch vụ phi tư vấn; dịch vụ tư vấn; bản quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ; các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn khác.
Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ gồm: nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước; nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia trong trường hợp không hình thành dự án đầu tư; vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn khác do nhà nước quản lý; nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); nguồn thu từ phí, lệ phí; nguồn kinh phí thu từ hoạt động sự nghiệp, quỹ hợp pháp; nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế; nguồn thu hợp pháp khác.
Thông tư số 58/2016/TT-BTC không áp dụng đối với một số trường hợp như mua sắm vật tư, trang thiết bị thuộc dự án đầu tư; mua sắm trang thiết bị, phương tiện đặc thù, chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài để phục vụ hoạt động thường xuyên của các cơ quan Việt Nam tại nước ngoài…
Các hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.
Chỉ định thầu rút gọn được áp dụng đối với các gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 15 của Thông tư số 58/2016/TT-BTC này và gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng.
Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị không quá 2 tỷ đồng và là gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; hoặc là gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường. Đặc biệt, gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại Khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 58/2016/TT-BTC này có giá gói thầu không quá 200 triệu đồng được thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
Thông tư số 58/2016/TT-BTC thay thế Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. 
Thông tư số 58/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2016.

(Nguồn: vea)