Theo quyết định số 07 ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2008 và số 11 ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Môi trường chi đoàn Viện Khoa học môi trường- Tạp chí môi trường  đươc đổi tên thành chi đoàn Viện Khoa học môi trường trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục môi trường và chuẩn y các đồng chí, chúc vụ trong Ban chấp hành Chi đoàn Viện Khoa học môi trường.