DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ĐÃ XUẤT BẢN

STT

Tên sách

Năm, NXB xuất bản

Họ, tên  cán bộ chủ biên

Một số vấn đề về cơ chế bảo đảm thực thi điều cấm của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

2010 – NXB Tư Pháp

PGS.TS.Phạm Văn Lợi

Trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp trong kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

 

2011 – NXB Hà Nội

PGS.TS.Phạm Văn Lợi

Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

2011 – NXB Tư pháp

 

TS.Đỗ Nam Thắng

Hướng dẫn phân tích chi phí – lợi ích của dự án bảo tồn đa dạng sinh học tại một số vườn quốc gia

2011 – NXB Tư pháp

 

TS.Đỗ Nam Thắng

Kinh tế hóa lĩnh vực môi trường: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2011 – NXB Tư pháp

PGS.TS.Phạm Văn Lợi

Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

2012 – NXB Tư pháp

PGS.TS.Phạm Văn Lợi

Một số vấn đề về mô hình cơ quan quản lý môi trường khu công nghiệp

2013 – NXB Tư pháp

PGS.TS.Phạm Văn Lợi

Một số vấn đề về hòa giải tranh chấp môi trường

2014 – NXB Tư pháp

PGS.TS.Bùi Cách Tuyến

Một số vấn đề về quỹ bảo vệ môi trường

 

2014 – NXB Tư pháp

PGS.TS.Bùi Cách Tuyến

Giám sát xã hội về bảo vệ môi trường ở Việt Nam

 

2014 - NXB Tư Pháp

PGS.TS.Bùi Cách Tuyến

Một số vấn đề về Thành phố bền vững về môi trường

2016 - NXB Tư Pháp

TS. Nguyễn Thế Đồng