Căn cứ vào tình hình thực tế và sau khi trao đổi, thảo luận với Vụ Tổ chức cán bộ Viện Khoa học môi trường tạm dừng việc xét tuyển viên chức năm 2021 theo Thông báo số 131/TB-KHMT ngày 14 tháng 09 năm 2021, vì các lý do sau đây:

  1. Công văn số 5728/BTNMT-TCCB ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp. Theo đó, Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường và Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo dự kiến thành lập 01 Viện nghiên cứu về công nghệ và ứng dụng trong lĩnh vực môi trường biển và hải đảo;
  2. Công văn số 5818/BTNMT-KHCN ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các Viện và Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm TN&MT;
  3. Công văn số 8036/BTNMT-TCCB ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học môi trường;
  4. Công văn số 3413/TCMT-TCCB ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc xin ý kiến triển khai thực hiện tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường;
  5. Công văn số 4010/TCMT-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học môi trường;
  6. Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội.

Vì vậy, trong lúc chờ sự sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức của Tổng cục Môi trường nói chung và Viện Khoa học môi trường nói riêng cũng như để đảm bảo tốt các phương án về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ và của Thủ đô Hà Nội, Viện Khoa học môi trường trân trọng Thông báo về việc tạm dừng Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Khoa học môi trường để các thí sinh được biết và thực hiện.

Thông tin chi tiết mời xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1atx71Y5GLlIC6iNKrlDykYczs4d6kbeO/view?usp=sharing