Nhằm tăng cường công tác BVMT vùng cửa sông, ven biển, ngày 18/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật về BVMT.

Theo đó, tỉnh Bạc Liêu sẽ đẩy mạnh công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, đảm bảo chủ động trong công tác phòng ngừa, xử lý ô nhiễm và ứng phó sự cố rủi ro môi trường; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bạc Liêu, Đài phát thanh chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, công chức, viên chức và người lao động về Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.

     Bên cạnh đó, tỉnh sẽ nâng cao chất lượng thẩm định các dự án, tăng cường công tác hậu thẩm định;thực hiện tốt công tác thẩm tra, thẩm định, giám định công nghệ thiết bị, máy móc theo quy định của pháp luật đối với tất cả các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm ngăn ngừa việc sử dụng công nghệ bẩn, tiêu hao nhiên liệu, năng lượng gây ô nhiễm môi trường; đề xuất, đặt hàng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sạch, các mô hình tái chế, tái sử dụng chất thải,các công nghệ xử lý chất thải, mô hình sản xuất, canh tác bền vững, thân thiện với môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhất là với vùng cửa sông, ven biển.

     Tỉnh Bạc Liêu cũng sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông, vận tải đường thủy, trong quá trình hoạt động phải đảm bảo các yêu cầu về BVMT, các quy định của pháp luật về giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với các phương tiện giao thông thủy và các quy định của pháp luật; đồng thời, tiến hành rà soát, quy hoạch, bố trí lại các khu vực kinh doanh, sản xuất cho phù hợp với pháp luật; kiên quyết xóa bỏ hoặc di dời các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm đến vùng cửa sông, ven biển hoặc các kênh rạch.

     Để giải quyết các các vấn đề nêu trên, tỉnh Bạc Liêu sẽ cân đối theo hướng tăng cường nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ quan chức năng cấp tỉnh và cấp huvện để tăng cường công tác quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các đơn vị sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường đảm bảo đúng mục đích và có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Tapchimoitruong