Tổ chức triển khai có hiệu quả, thiết thực Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững” sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9 với các hoạt động chính: Lễ ra quân thu gom, xử lý rác thải đô thị; hội thảo, tập huấn; tuyên truyền về bảo vệ môi trường...

Việt Nam đã hưởng ứng Chiến dịch kể từ năm 1994. Đến nay đã được các Bộ ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Với chủ đề năm nay “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”, Bộ Tài nguyên và Môi trường muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường của khu vực đô thị để hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.

Để triển khai có hiệu quả, thiết thực các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3807/BTNMT-TCMT ngày 05/9/2016 gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đề nghị triển khai một số nội dung chính như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đến đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân.

Hai là, căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc, khu vực đông người; Diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường; Ra quân làm vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; Phát động các phong trào: Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon...

Ba là, các cơ quan truyền thông, báo chí, Đài phát thanh và Truyền hình tăng cường thời lượng phát sóng về môi trường, xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự về bảo vệ môi trường khu vực đô thị...

Bốn là, phát hiện, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Nguồn: vea