Tổng cục Môi trường: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT

Sáng 13/9, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài đã chủ trì cuộc họp với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nhằm xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường (BVMT).

​Như đã biết, ngày 31/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan tổng hợp, đề xuất sửa đổi các quy định về bảo vệ môi trường trong các luật về môi trường, tài nguyên, thuế, ngân sách, đầu tư, xây dựng, khoa học và công nghệ, năng lượng,… bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, hoàn thành trong năm 2017; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư, hoàn thành trong năm 2017.

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài 

Đồng thời, rà soát, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường, khắc phục những bất cập hiện nay, nhất là các quy định về các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước, biện pháp kỹ thuật kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp. Rà soát, điều chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phù hợp với điều kiện trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế, kết hợp thải lượng chất ô nhiễm và sức chịu tải của môi trường, hoàn thành trong năm 2017,…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ về lĩnh vực môi trường trong khuôn khổ Chỉ thị số 25/CT-TTg đã được Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường giao, Lãnh đạo Tổng cục và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường đã thảo luận và thống nhất một số công việc cần nhanh chóng triển khai, như: xác định các nhiệm vụ cần ưu tiên thực hiện, kết quả dự kiến của nhiệm vụ, kế hoạch và tiến độ thực hiện nhiệm vụ,… trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ về rà soát văn bản, chính sách pháp luật, quy chuẩn về môi trường; tăng cường công tác kiểm tra; kiện toàn bộ máy,… từ đó, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, ban hành.

Chánh Văn phòng Hồ Kiên Trung

Tổng cục Môi trường sẽ trình Bộ trưởng ban hành công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị gửi kế hoạch và báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài nhấn mạnh, các đơn vị cần tăng cường triển khai nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn, đồng thời, đẩy mạnh phối hợp triển khai các nhiệm vụ với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục Môi trường. Các đơn vị cũng cần xây dựng lộ trình để triển khai thành công các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao tại Chỉ thị số 25/CT-TTg.

Toàn cảnh cuộc họp 

Nguồn: vea