Tổng cục Môi trường: Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Chiều 14/9, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài chủ trì cuộc họp với Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc về việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục.

​Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và chuẩn bị cho việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP, Tổng cục Môi trường đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá về hiệu quả quản lý nhà nước từ năm 2013 đến nay; đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức chuyên môn ngành dọc ở địa phương, việc phân cấp giữa Trung ương với địa phương và cơ chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề xuất các nhiệm vụ cần điều chỉnh, bổ sung và giải pháp, cơ chế phối hợp hoặc phân cấp quản lý, cơ chế kiểm tra đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân cấp.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Kim Tuyển

Với mục tiêu khẩn trương hoàn thiện việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục, Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã thảo luận và đưa ra các ý kiến về một số vấn đề như: Cách thức giải quyết các vấn đề chưa phù hợp, chồng chéo, giao thoa giữa các Bộ, ngành; tên gọi mới của đơn vị; phương thức phân cấp, triển khai công việc,... từ đó góp ý sửa đổi Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường.

Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai rà soát vào các nội dung thuộc lĩnh vực môi trường được quy định tại Nghị định số 21/2013/NĐ-CP; bổ sung các chức năng nhiệm vụ mới chưa được quy định. Tổng cục trưởng nhấn mạnh các đơn vị cần tập trung vào các đối tượng quản lý, công cụ quản lý nhà nước của đơn vị mình; kiểm tra, rà soát các câu, chữ quy định chức năng, nhiệm vụ chưa rõ nội hàm, không rõ đối tượng quản lý, công cụ quản lý nhà nước.

Toàn cảnh cuộc họp

Nguồn: vea