STT Tên văn bản Nơi ban hành Ngày ban hành
1 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Bộ Khoa học và công nghệ - Bộ Tài Chính 30/12/2015
2 Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường Bộ Tài Nguyên và Môi trường 23/04/2015
3 QĐ144/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ 20/01/2014
4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường Chinh phủ 25/03/2014
5 Nghị định số 06/2014/NĐ-CP Chính phủ 21/01/2014
6 Quyết định số 5/2014/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ 15/01/2014
7 Thông tư số 218/2013/TT-BTC Bộ tài chính 31/12/2013
8
Luật bảo vệ môi trường 2005
Quốc hội 12/12/2005