Vị trí và chức năng

  1. Viện Khoa học môi trường là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Môi trường, có chức năng giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường nghiên cứu chiến lược, chính sách về bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng và thông tin thư viện về khoa học môi trường.
  2. Viện Khoa học môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành.